Country spots

Hello NoRnet members! As a quick share of our country spots, here are some of the presentations we listened to last Friday

Norway – Country spot Nordic network october 2019

Sweden -country-spot-SWEDEN

Finland – Transitions network NIEMI & JÄRVINEN

Denmark – Miriam Dimsits presentation Ethics of Disgust

Information about next network meeting Preliminary program Network meeting Lillehammer november 2020

Upcoming

ECADOC –  Annual Doctoral school of The European Doctoral Programme in Career Guidance and Counselling (ECADOC).

ECADOC aims to train future academic and practitioner leaders in the field of career guidance and counselling to become interdisciplinary researchers with strong leadership and teaching competences.

When?  – 8 jun 2020 kl. 08:00–12 jun 2020 kl. 17:00, Jönköping, Sweden

——————————————————————————-

2019 Conference in Copenhagen

Critical perspectives on agency and social justice in transitions and career development, 23 -24 October took place in Copenhagen at the Danish School of Education Aarhus University

Nordic research on agency and social justice in transitions and career development is sparse. This conference addresses current and much-discussed issues in society and politics in the Nordic countries and internationally: How do social justice and agency in the career development of individuals, groups and communities affect their educational trajectories and work/life transitions?

The ambition of this conference is therefore to bring together researchers from different disciplines who take an interest in interdisciplinary and critical approaches to the way in which we understand and work with transitions, social justice and agency in professional practices and the lives of young and people adults.

The organizers’ are the Guidance research Unit at the Danish School of Education and a group of researchers within the Danish National network for research in Guidance together with the Swedish research network Career Development and Career Guidance, KAV (Karriärutveckling och karriärvägledning).

Website:  http://conferences.au.dk/critical-perspectives-on-agency-and-social-justice-in-transitions-and-career-development/

Facebook:  https://www.facebook.com/events/1539029956207262/

Best regards from the Danish-Swedish conference committee

————–

Vetenskapsrådet har beviljat KAV-forskare anslag till två nya forskningsprojekt inom fältet övergångar och karriärutveckling.

Att komma vidare. Unga på introduktionsprogram och stödet för att finna framtidsvägar i olika lokala kontexter
Detta är ett fyraårigt projekt som syftar till att öka kunskaperna om de unga på gymnasieskolans introduktionsprogram, om ungdomarnas aspirationer, och hur dessa formas av lokalsamhällets resurser och villkor. Syftet är också att fördjupa kunskaperna om de lokala institutionernas, särskilt skolans, åtgärder (t ex undervisning, vägledning, praktik) för att underlätta den unges övergång till reguljär gymnasieutbildning och etablering i arbets- och vuxenliv. Ytterst ska projektet utmynna i förslag till hur möjligheterna till utbildning och arbete för elever utan fullständiga grundskolebetyg kan stärkas. Projektteamet består av Lisbeth Lundahl (projektledare) och Per-Åke Rosvall vid Umeå universitet, samt Åsa Sundelin vid Stockholms universitet. Till projektet knyts också en doktorand.

Inkludering och erkännande av nyanlända ungdomar och unga vuxna genom studie- och yrkesvägledning. En studie av professionella överväganden och prioriteringar
Fredrik Hertzberg har erhållit ett forskningsbidrag från Vetenskapsrådet, VR, för ett fyraårigt forskningsprojekt. Bidraget är på 5 934 845 kronor.

Aktuell forskning

Inom nätverket bedrivs forskning i en rad olika projekt. Flera av medlemmarna i forskarnätverket ingår också i andra nätverk t.ex. JustEd som är ett mångvetenskapligt, internationellt forskarnätverk som består av 14 partners se http://blogs.helsinki.fi/just-ed/team-2-marketization-social-inclusion-in-education/ och som leds av Gunilla Holm, University of Helsinki, Finland.

Läs mer om forskning här   Läs mer om publikationer här