New Nordic network created

New Nordic network created

NoRnet - The Nordic Research Network on Transitions, Career and Guidance (NoRnet) is a network of active researchers in the Nordic region.

It was officially started 25th October 2019 in close connection to the conference "Critical perspectives on agency and social justice in transitions and career development" which took place 23 -24 October, 2019 in Copenhagen at the Danish School of Education Aarhus University

Read more at the webpage:
https://nornet.au.dk/

Read More

Om KAV-nätverket och dess mål

Om KAV-nätverket och dess mål

KAV-nätverket är ett nationellt forskarnätverk som verkat under tio år med finansiering av Vetenskapsrådet, Forte samt de tre lärosäten som svarar för studie- och yrkesvägledarutbildningen. Nätverket består av cirka 25 seniora och juniora forskare från en rad discipliner och lärosäten. KAV leds av professor Lisbeth Lundahl, Umeå universitet.
KAV-nätverkets övergripande syfte är att fungera som en arena för utbyte av forskning mellan närbelägna forskningsfält och forskare avseende karriärutveckling, övergångar mellan skola och arbete samt karriärvägledning från grundskola till arbetsliv.

Tidigare aktiviteter i KAV-nätverket

Tidigare aktiviteter i KAV-nätverket

KAV-nätverkets tidigare verksamhet

Nätverket har under åren 2011-2013 anordnat två årliga sammankomster med forsknings­se­minarier samt inventeringar av forskningsbehov. Forskningssamarbeten har diskuterats och inletts. KAV har under flera års tid arbetat för tillskapandet av en referee­granskad, engelsk­språkig tidskrift, Nordic Journal of Career Development and Guidance (NJCDG), eftersom en sådan samnordisk tidskrift saknas. Ännu har emellertid finansieringsfrågan inte lösts. I stället kommer en forskningsantologi att ges ut under 2014/15 från KAV, för att tillgodose be­hovet av att sprida aktuell forskning inom nätverkets område.

Hösten 2017 anordnades en internationell forskningskonferens med Stockholms universitet som värd. 2019 startade ett nordiskt nätverk där medlemmar från det svenska nätverket deltar.

Kommande aktiviteter

ECADOC –  Annual Doctoral school of The European Doctoral Programme in Career Guidance and Counselling (ECADOC). ECADOC aims to train future academic and practitioner leaders in the field of career guidance and counselling to become interdisciplinary researchers with strong leadership and teaching competences. When?  – 8 jun 2020 kl. 08:00–12 jun 2020 kl. 17:00, Jönköping,