International Conference Oct 19-20, 2017

International Conference Oct 19-20, 2017

Welcome to the international conference ”Transitions, career learning and career management skills – Multi-disciplinary and critical perspectives”, October 19 – 20, 2017 at Stockholm University.

The research conference is organised by a group of researchers within the national research network Career Development and Career Guidance, KAV (Karriärutveckling och karriärvägledning). The conference brings up currently much-discussed issues in society and politics, in Sweden and internationally: how career choice and career development affect the establishment and mobility of individuals in their working life and may prevent social marginalization and exclusion.

Read More

Om KAV-nätverket och dess mål

Om KAV-nätverket och dess mål

KAV-nätverket är ett nationellt forskarnätverk som verkat under tio år med finansiering av Vetenskapsrådet, Forte samt de tre lärosäten som svarar för studie- och yrkesvägledarutbildningen. Nätverket består av cirka 25 seniora och juniora forskare från en rad discipliner och lärosäten. KAV leds av professor Lisbeth Lundahl, Umeå universitet.
KAV-nätverkets övergripande syfte är att fungera som en arena för utbyte av forskning mellan närbelägna forskningsfält och forskare avseende karriärutveckling, övergångar mellan skola och arbete samt karriärvägledning från grundskola till arbetsliv.

Tidigare aktiviteter i KAV-nätverket

Tidigare aktiviteter i KAV-nätverket

KAV-nätverkets tidigare verksamhet
Nätverket har under åren 2011-2013 anordnat två årliga sammankomster med forsknings­se­minarier samt inventeringar av forskningsbehov. Forskningssamarbeten har diskuterats och inletts. KAV har under flera års tid arbetat för tillskapandet av en referee­granskad, engelsk­språkig tidskrift, Nordic Journal of Career Development and Guidance (NJCDG), eftersom en sådan samnordisk tidskrift saknas. Ännu har emellertid finansieringsfrågan inte lösts. I stället kommer en forskningsantologi att ges ut under 2014/15 från KAV, för att tillgodose be­hovet av att sprida aktuell forskning inom nätverkets område.