International Conference Oct 19-20, 2017

International Conference Oct 19-20, 2017

The international conference ”Transitions, career learning and career management skills – Multi-disciplinary and critical perspectives”, took place October 19 – 20, 2017 at Stockholm University.

The research conference was organised by a group of researchers within the national research network Career Development and Career Guidance, KAV (Karriärutveckling och karriärvägledning).

Read More

Om KAV-nätverket och dess mål

Om KAV-nätverket och dess mål

KAV-nätverket är ett nationellt forskarnätverk som verkat under tio år med finansiering av Vetenskapsrådet, Forte samt de tre lärosäten som svarar för studie- och yrkesvägledarutbildningen. Nätverket består av cirka 25 seniora och juniora forskare från en rad discipliner och lärosäten. KAV leds av professor Lisbeth Lundahl, Umeå universitet.
KAV-nätverkets övergripande syfte är att fungera som en arena för utbyte av forskning mellan närbelägna forskningsfält och forskare avseende karriärutveckling, övergångar mellan skola och arbete samt karriärvägledning från grundskola till arbetsliv.

Tidigare aktiviteter i KAV-nätverket

Tidigare aktiviteter i KAV-nätverket

KAV-nätverkets tidigare verksamhet
Nätverket har under åren 2011-2013 anordnat två årliga sammankomster med forsknings­se­minarier samt inventeringar av forskningsbehov. Forskningssamarbeten har diskuterats och inletts. KAV har under flera års tid arbetat för tillskapandet av en referee­granskad, engelsk­språkig tidskrift, Nordic Journal of Career Development and Guidance (NJCDG), eftersom en sådan samnordisk tidskrift saknas. Ännu har emellertid finansieringsfrågan inte lösts. I stället kommer en forskningsantologi att ges ut under 2014/15 från KAV, för att tillgodose be­hovet av att sprida aktuell forskning inom nätverkets område.

Nyheter

Vetenskapsrådet har beviljat KAV-forskare anslag till två nya forskningsprojekt inom fältet övergångar och karriärutveckling.

Att komma vidare. Unga på introduktionsprogram och stödet för att finna framtidsvägar i olika lokala kontexter

Detta är ett fyraårigt projekt som syftar till att öka kunskaperna om de unga på gymnasieskolans introduktionsprogram, om ungdomarnas aspirationer, och hur dessa formas av lokalsamhällets resurser och villkor. Syftet är också att fördjupa kunskaperna om de lokala institutionernas, särskilt skolans, åtgärder (t ex undervisning, vägledning, praktik) för att underlätta den unges övergång till reguljär gymnasieutbildning och etablering i arbets- och vuxenliv. Ytterst ska projektet utmynna i förslag till hur möjligheterna till utbildning och arbete för elever utan fullständiga grundskolebetyg kan stärkas. Projektteamet består av Lisbeth Lundahl (projektledare) och Per-Åke Rosvall vid Umeå universitet, samt Åsa Sundelin vid Stockholms universitet. Till projektet knyts också en doktorand.

Inkludering och erkännande av nyanlända ungdomar och unga vuxna genom studie- och yrkesvägledning. En studie av professionella överväganden och prioriteringar

Fredrik Hertzberg har erhållit ett forskningsbidrag från Vetenskapsrådet, VR, för ett fyraårigt forskningsprojekt. Bidraget är på 5 934 845 kronor.

Aktuell forskning

Inom nätverket bedrivs forskning i en rad olika projekt (följ knapparna nedan). Flera av medlemmarna i forskarnätverket ingår också i andra nätverk t.ex. JustEd som är ett mångvetenskapligt, internationellt forskarnätverk som består av 14 partners se http://blogs.helsinki.fi/just-ed/team-2-marketization-social-inclusion-in-education/ och som leds av Gunilla Holm, University of Helsinki, Finland.

Läs mer om forskning här   Läs mer om publikationer här